نمایش یک نتیجه

ابزار چالش فرآیند استریلیزاسیون کلاس 6

این مدل یک ابزار چالش فرآیند (PCD) دائم مصرف شرکت Propper آمریکا می باشد که به منظور شبیه سازی شرایط استریلیزاسیون ابزارهای پزشکی می باشد.