نمایش یک نتیجه

کرماتوگرافی جرمی-گازی (GC/MS)

دستگاه GC-MSاز دو قسمت GC(گاز کروماتوگرافی) و MS(طیف سنجی جرمی)تشکیل شده است. در این دستگاه GC وMass از هم جدا نمی باشند و وارد كردن نمونه به دستگاه Mass از طریق GC می باشد، بنابراین در این دستگاه، فقط از نمونه هایی می توانیم طیف جرمی تهیه كنیم كه بتوانیم به GC تزریق نمائیم، پس به طور عمده این دستگاه برای شناسایی و تعیین مقدار فراكسیونهای موادی است که حالت فرار دارند.