نمایش یک نتیجه

آنالیز دینامیکی مکانیکی (DMA)

به عبارت ساده تکنیکی برای توصیف خواص مواد به عنوان تابعی از دما، زمان، فرکانس، فشار، اتمسفر و یا ترکیبی از این پارامترها است.