نمایش یک نتیجه

کالریمتر روبشی تفاضلی(DSC)

این روش برای محاسبه میزان گرمایی که نمونه می گیرد یا آزاد می کند، عمل می کند در دستگاه اطراف نمونه مجرای عبور آب یا نیتروژن مایع جهت سرد کردن نمونه و همچنین گرم کن هایی جهت گرم کردن نمونه وجود دارد. دستگاه به صورت خودکار دمای نمونه ها را یکسان نگه داشته و میزان انرژی لازم برای این کار را محاسبه می کند.