نمایش یک نتیجه

اندیکاتور بررسی صحت عملکرد دستگاه شستشو

اندیکاتور مخصوص شست و شو کمپانی Propper نظارت بر اثربخشی روند شستشو ابزارهای پزشکی را برعهده دارد.