نمایش یک نتیجه

ادنوزین7-5 گرم-biological نوترون

 ادنوزین یک ترکیب آلی است که به طور گسترده در طبیعت به شکل مشتقات متنوع ظاهر می شود. این مولکول