نمایش یک نتیجه

اسپکترومترفرابنفش-مرئی(UV-Vis)

دستگاهی با قابلیت تجزیه کمی و کیفی ترکیبات براساس جذب در ناحیه طول موج های مرئی، فرابنفش و مادو قرمز می باشد.از برخی قابلیتهای دیگر دستگاه می توان به صحت و دقت بسیار بالا قابلیت اتصال به کامپیوتر ، مناسب برای انواع نمونه های جامد، مایع، پودری و گازی اشاره کرد.