نمایش یک نتیجه

کیت اندازه گیری اسیدیته H+ واهب

280,000 تومان
اسیدیته آب عبارت از میزان یون هیدروژن اضافی است که در مقابل یون هیدروکسید موجود در آب وجود دارد.با استفاده از این کیت می توان مقدار اسیدهای آزاد آب را نسبت به فنل فتالیین ( PH=8.3) و متیل اورانژ ( PH=4.3) اندازه گیری کرد .

مشخصات بیشتر کیت اندازه گیری اسیدیته H+:

کیت اندازه گیری اسیدیته H+ واهب