نمایش یک نتیجه

بنزیل کلرید MERCK

بنزیل کلرید Benzyl chloride دارای فرمول شیمیایی C7H7Cl ; PhCH2Cl می باشد