نمایش یک نتیجه

پتاسیم یدید (KI)

یدید پتاسیم دارای فرمول شیمیایی KI است. از نظر تجاری این ماده با مخلوط کردن هیدروکسید پتاسیم و ید ساخته می شود.