نمایش یک نتیجه

مالیک اسید SIGMA

مشخصات محصول اسید مالیک : نام شیمیایی: فرمول شیمیایی: اسامی مترادف : جوهر سیب تعریف اسید مالیک اسید مالیک (malic acid)