نمایش یک نتیجه

کروماتوگرافی ژل تراوا(GPC)

دستگاه GPC در اصل یک پمپ دقیق است که فاز متحرک (حلال) را با سرعت جریان ثابت و مشخصی از روی فاز ساکن (ستون) عبور می دهد. به این ترتیب که نمونه ،بر سر راه فاز متحرک و قبل از ستون به دستگاه تزریق می شود و بعد از جداسازی در داخل ستون، وارد آشکارساز می گردد. آنگاه توسط یک کامپیوتر،اطلاعات کمی و کیفی مورد نظر به همراه کروماتوگرام روی مانیتور آشکار می شود.