نمایش یک نتیجه

بنزن سولفونیل کلراید MERCK

بنزن سولفونیل کلراید (Benzenesulfonyl chloride )یک ترکیب ارگانوسولفور با فرمول C6H5SO2Cl است.