نمایش یک نتیجه

تترا کلرو اتیلن اکسترا پیور MERCK

کلرو کربنی با فرمول Cl2C=CCl2 است . اسم انگلیسی این ماده Tetrachloroethylene است